Zaštita osobnih podataka

ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)?

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je dokument koji je donesen na razini EU s ciljem zaštite osobnih podataka građana. U primjeni je od 25. svibnja 2018. u svim zemljama članicama EU, a odnosi se i na one poslovne subjekte izvan EU kada nude robu i usluge ili nadziru ponašanje rezidenata EU.

NA KOJE SE OBRADE OSOBNIH PODATAKA OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ODNOSI?

Odnosi se na obradu osobnih podataka u poslovne svrhe.

TKO JE SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA?

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

  • Informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
  • Prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredbi Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade
  • Pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podat ka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/649 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
  • Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka
  • Djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe (EU) 2016/679.

Za sva pitanja u vezi zaštite vaših osobnih podataka od strane Dječjeg vrtića Pčelica možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka:

Na mail: tajnica@dv-pcelica.hr
Na adresu: Bartola Kašića 25, 20236 Mokošica
Na broj telefona: +385 20 325 591

KADA SE NE PRIMJENJUJE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA?

Uredba se ne primjenjuje u slučajevima kaznenopravnih aktivnosti kao što je sprečavanje kaznenih djela ili progona počinitelja kaznenih djela te u područjima izvan nadležnosti prava EU niti na obradu osobnih podataka koju fizičke osobe obavljaju u okviru isključivo osobne ili kućne aktivnosti.

TKO JE ISPITANIK U SMISLU OVE UREDBE?

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji se podaci prikupljaju i obrađuju.

TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Svaki poslovni subjekt (fizička ili pravna osoba, udruga, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo) koje prikuplja i određuje svrhu obrade osobnih podataka.

Dječji vrtić Pčelica, u skladu s odredbom članka 4. stavak 1. točka 7. Uredbe (EU) 2016/649 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ voditelj je obrade podataka.

TKO JE IZVRŠITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Svaki poslovni subjekt koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Izvršitelj obrade podataka koje prikuplja i obrađuje Dječji vrtić Pčelica je onaj poslovni subjekt koji obrađuje osobne podatke u ime i za Vrtić temeljem prethodno sklopljenog ugovora ili drugog akta, a koji je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se pomoću tog podatka može identificirati.

Svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć dodatnih identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o iokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.                                                                    ·

Dječji vrtić Pčelica ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka i jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika te će poduzimati sve potrebne tehničke i organizacijske mjere radi zaštite podataka od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena i svake druge zlouporabe.

Politika zaštite osobnih podataka sadrži načela obrade osobnih podataka i informacije o identitetu i kontaktnim podacima vodilja obrade i službenika za zaštitu podataka, o tome koje osobne podatke Vrtić prikuplja, na koji ih način obrađuje, u koje ih svrhe upotrebljava i pravima ispitanika u vezi s obradom osobnih podatak.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti ovdje:

1. Politika zaštite osobnih podataka
2. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
3. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
4. Zahtjev za pristup osobnim podacima
5. Zahtjev za ispravak osobnih podataka
6. Zahtjev za brisanje osobnih podataka
7. Zahtjev za prenosivost
8. Zahtjev za ograničenje obrade
9. Prigovor na obradu osobnih podataka

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr