Programi

  • redoviti 10 –satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
  • poludnevni redoviti program (5 sati)
  • alternativni program prema koncepciji Marije Montessori
  • posebni programi
  • programi javnih potreba
Redoviti 10-satni program

Organiziran je kao 10-satni vrtićki (za djecu od navršene 3 godine do polaska u školu) i 10-satni jaslički program (za djecu od 1 do 3 godine života).
Cilj nam je osigurati kvalitetne uvjete za optimalan razvoj djece od navršene jedne godine do polaska u školu i pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece te da, kao nadopuna obiteljskom odgoju, brinemo o očuvanju zdravlja, emocionalnoj stabilnosti, razvoju samostalnosti, kreativnosti i intelektualnih sposobnosti njihove djece.
Radno vrijeme redovitih programa usklađeno je s potrebama roditelja i traje od 6.30
do 16.30 sati s dežurstvom do 17.00 sati.
Programe provode educirani i stručno kompetentni djelatnici: odgojitelji i stručni suradnici.

Poludnevni redoviti 5-sati program

Poludnevni  5-satni program organiziran je na otoku Šipanu. Radno vrijeme vrtića na otoku Šipanu je od 8.00 do 13.30 sati.

Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori, 10-satni

Montessori program jedan je od najpoznatijih u svijetu. Začetnica programa je dr. Maria Montessori koja ga  je osmislila i razradila. U središtu njene pedagogije nalazi se dijete, a glavna pedagoška načela su promatranje djeteta, te individualizirani pristup svakom djetetu ponaosob. 

Ovim   programom   želimo   doprinijeti   kvalitetnijem   ostvarivanju  prava djeteta na mogućnost izbora područja u kojem s veseljem i lakoćom uči, stvara i razvija se. Osnovni cilj Montessori pedagogije je osposobiti svako dijete da bude samostalno, emocionalno stabilno, socijalno osjetljivo i kreativno, s poznavanjem vještina koje će mu biti potrebne u budućnosti.

Voditeljice programa su odgojiteljice s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom predškolske dobi i završenim specijaliziranim programom edukacije iz područja Montessori pedagogije.

POSEBNI PROGRAMI
Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi

Dječji vrtić Pčelica izradili su vlastiti program učenja engleskog jezika, koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Trenutno se u prostorima vrtića provodi kraći program učenja engleskog jezika pod vođenjem vanjskih suradnika, u organizaciji Škole za strane jezike „Poliglot“. Cilj programa je omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način, u poznatom i poticajnom okruženju, razvija trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika uz stjecanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja.

Program rada s roditeljima

1. Ciklus radionica za roditelje „Rastimo zajedno“: program ovih radionica namijenjen je roditeljima najmlađe djece u dobi do četiri godine života. Svrha programa je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Glavni cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, prepoznaju načine na koje se odnose prema svojem djetetu te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Na radionicama se koriste različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti. Ciklus  se sastoji od 11 radionica koje se održavaju kontinuirano kroz 11 tjedana u popodnevnim satima. Program je za roditelje besplatan, organizira se u prostoru vrtića, a provode ga educirane voditeljice (pedagoginja i odgajateljice).

2. Radionice „Klub očeva Rastimo zajedno“ namijenjene su očevima (osobama koje imaju ulogu oca u djetetovom životu) djece u dobi od 1- 4 (5) godina. „Klub očeva“ otvoren je očevima bez obzira na to jesu li ili nisu sudjelovali u programu „Rastimo zajedno“ – dakle namijenjen je i jednima i drugima.

Na „Klubu očeva Rastimo zajedno“ posebna se pažnja posvećuje ulozi oca u ranom djetinjstvu. Roditeljstvo se često gleda kroz majčinstvo, a očinstvo se donekle zanemaruje. Nova znanstvena otkrića pokazuju koliko je odnos očeva i djece važan za razvoj djeteta i govore o jedinstvenom doprinosu djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju koji daje očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama života.

3. Program Rastimo zajedno – interaktivna web predavanja nastao je tijekom 2020. i 2021. godine u vrijeme pandemije uzrokovane korona virusom na inicijativu dugogodišnjih voditeljica programa Rastimo zajedno, Centra za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno. Predavanja su namijenjena roditeljima djece rane i predškolske dobi.

Rastimo zajedno – interaktivna web predavanja besplatna su za roditelje, a Centar za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno provodi ih kao nacionalni partner Generali osiguranja u međunarodnoj inicijativi „The Human Safety Net“.

Cilj Rastimo zajedno mini interaktivnih predavanja je omogućiti učenje, druženje i razmjenu ideja o važnim roditeljskim pitanjima kao npr. o postavljanju granica u odgoju, korištenju medija i igri. Tri su teme radionica:

1. Trebaju li djeca granice?

2. Samo se igra? – važnost igre za cjeloviti dječji razvoj

3. Djeca i mediji 24.03.

Program katoličkog vjerskog odgoja za djecu predškolske dobi

Program obogaćen katoličko vjerskim sadržajima je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provode ga odgojiteljice koje su za to posebno educirane. Cjeloviti odgojno-obrazovni proces u neposrednom radu s djecom, u katoličkom programu, provodi se fleksibilno u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanjem kontinuiteta u odgojno-obrazovnim područjima djetetova razvoja, s posebnim naglaskom na primjerenost i prilagodljivost djetetovoj dobi.

PROGRAMI JAVNIH POTREBA
Programi predškole

Cilj programa predškole je zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba i interesa te poticanje svih aspekta djetetova razvoja, a namijenjen je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića. Bitno je osigurati okružje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u očekuju u školi.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole omogućavaju zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem osobnih potencijala.

Program predškole je obavezan za svu djecu u dobi prije polaska u osnovnu školu u trajanju od 250 sati i besplatan je.

Posebni 8-satni program za djecu s teškoćama predškolske dobi

Prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe   u odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom u dječjem vrtiću uključuju se djeca s teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi. Prosudbu o uključivanju djece donosi tim stručnjaka (ravnateljica, stručni suradnici i zdravstvena voditeljica) dječjeg vrtića.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju je vrlo  kompleksan i zahtjevan zadatak. Prije uključivanja djeteta u redovne uvjete odgoja i obrazovanja, potrebno je edukacijskim postupcima i ranim tretmanom razviti kod njega preduvjete potrebne da može upotrijebiti pozitivne učinke integracije i uključenja u vršnjačke skupine, te mu olakšati usvajanje vještina znanja iz socijalnih interakcija.

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr