Programi javnih potreba

Programi predškole

Cilj programa predškole je zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba i interesa te poticanje svih aspekta djetetova razvoja, a namijenjen je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića. Bitno je osigurati okružje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u očekuju u školi.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole omogućavaju zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem osobnih potencijala.

Program predškole je obavezan za svu djecu u dobi prije polaska u osnovnu školu u trajanju od 250 sati i besplatan je.

Posebni 8-satni program za djecu s teškoćama predškolske dobi

Prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe   u odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom u dječjem vrtiću uključuju se djeca s teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi. Prosudbu o uključivanju djece donosi tim stručnjaka (ravnateljica, stručni suradnici i zdravstvena voditeljica) dječjeg vrtića.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju je vrlo  kompleksan i zahtjevan zadatak. Prije uključivanja djeteta u redovne uvjete odgoja i obrazovanja, potrebno je edukacijskim postupcima i ranim tretmanom razviti kod njega preduvjete potrebne da može upotrijebiti pozitivne učinke integracije i uključenja u vršnjačke skupine, te mu olakšati usvajanje vještina znanja iz socijalnih interakcija.

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr