Odgojiteljsko vijeće

Temeljem članka 39. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
broj 10/97, 107 /07, 94/13, 98/19, 57 /22) stručno tijelo vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji
ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrdivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati
njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče strućni
rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju vrtića,
Statutom i općim aktima vrtića.

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj iii druga osoba koju on ovlasti.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.
Na sjednici Odgojiteljskog vijeća odluke se donose većinom glasova od ukupnog
broja kvalificirane većine nazočne na sjednici.
Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i
zdravstvene radnike.
Odgojiteljsko vijeće donosi Poslovnik o svom radu.
Sjednice se održavaju prema potrebi, odnosno u skladu s odredbama Poslovnika o
radu Odgojiteljskog vijeća.
Na sjednicama se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjedavajući i zapisničar, kojeg
određuje predsjedavajući na početku sjednice.

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr