Javno informiranje

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15 – dalje u tekstu Zakon) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, na traženje  i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili javnih osoba u komerijalne ili nekomercijalne svrhe, drugačije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.
Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Informacija, u smislu članka 5.stavak 1.točka 3. Zakona je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na pristup informaciji predstavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona, obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.  

Dječji vrtić Pčelica omogućuje pristup informacijama

Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na mrežnim stranicama ustanove ili na drugi način radi informiranja javnosti.

Pristup informacijama omogućava se korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacija
  • davanje informacija pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Korisnik ostvaruje pravo na pristup infrormaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Dječjeg vrtića Pčelica. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastaviti će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Zahtjev je podnosi:

  • elektroničkom poštom na adresu: tajnica@dv-pcelica.hr; ravnateljica@dv-pcelica.hr
  • usmeno na zapisnik u prostorijama Uprave Vrtića na adresi Bartola Kašića 8, Mokošica
  • putem telefona na broj 020/ 325-590; 020/ 325-591 u kojem slučaju se sastavlja službena bilješka

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naknada za pristup informacijama

Naknada za uporabu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Na pristup informacijama u postupcima pred Dječjim vrtićem Pčelica ne naplaćuju se upravne i sudske pristojbe.

Sukladno članku 19. stavak 2. Zakona  Dječji vrtić Pčelica može tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade. Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisala je Povjerenica za informiranje, KLASA: 008-03/13-01/68, URBROJ: 401-01/01-14-04 od 24. siječnja 2014. godine.

Ograničenje prava na pristup informacijama

Tijelo javne vlasti uskratiti će pravo na pristup informacijama ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom odnosno posebnim propisima.

Pravo na ponovnu uporabu informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drugačije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu,
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacija, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama  navesti i:

  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti
  • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
  • svrhu u koju želi ponovo upotrijebiti informacije ( komercijalna ili nekomercijalna).

Naknada za ponovnu upotrebu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se.

Dječji vrtić Pčelica može naplatiti naknadu za ponovnu upotrebu informacija, sukladno članku 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje je donijela Povjerenica za informiranje KLASA: 008-03/13-01/68, URBROJ: 401-01/01-14-04 od 24. siječnja 2014. godine.

Sve potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti ovdje:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih mater.troškova i troškova dostave informacije
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr